Kącik dla rodziców

OFF

Koncepcja Pracy

Przedszkola Samorządowego Nr 1

w Brzozowie

            Koncepcja Pracy Przedszkola to dokument planowania strategicznego, który jest podstawą rozwoju i doskonalenia placówki. Opisuje przedszkole, do jakiego zmierzamy. Zostały w nim uwzględnione wnioski, propozycje przedstawione przez rodziców, grono pedagogiczne, pracowników przedszkola, wynikające z potrzeb i oczekiwań środowiska.

Wizja

1. Jak powinno wyglądać Przedszkole naszych marzeń?

 • Duże przestronne sale zajęć, estetycznie urządzone, wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne zapewniają dziecku bezpieczne warunki pobytu
 • Sala gimnastyczna, sala zabaw KORFIK – sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka
 • Dobrze wyposażony plac zabaw
 • Kółka zainteresowań z bogatą bazą, wyposażeniem umożliwiające rozwijanie dziecięcych uzdolnień i zainteresowań

 

2. Co chcemy osiągnąć ucząc w tym przedszkolu?

 • Otworzyć placówkę na środowisko lokalne
 • Nawiązać współpracę z innymi przedszkolami
 • Zwiększyć zaangażowanie rodziców w sprawy wychowawcze, edukacyjne i organizacyjne
 • Tworzyć warunki sprzyjające spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka w warunkach zdrowia i aktywności ruchowej
 • Dobrze przygotować dziecko do podjęcia nauki w szkole w sferze dydaktycznej, emocjonalnej, społeczno-moralnej, zdrowotnej
 • Rozwijać w dziecku zdolność bystrej obserwacji, chęci odkrywania rzeczy nowych i niezwykłych
 • Pomóc dziecku odkryć jego zainteresowania, uzdolnienia, sprawności w celu stworzenia sobie przez niego adekwatnego obrazu własnej osoby

3. Jaki model nauczyciela powinien funkcjonować w naszym przedszkolu, jaki powinien być jego etos?

 • Stymulujący rozwój dziecka: łatwo nawiązujący z nim kontakt; empatyczny- dostrzega, rozumie i właściwie reaguje na emocje innych; dynamiczny   w sensie fizycznym i psychicznym, otwarty na pomysły dzieci
 • Kreatywny
 • Współpracujący  z rodzicami, nauczycielami, środowiskiem
 • Twórczy
 • Doskonalący swój warsztat pracy

4. Czego musimy dokonać, aby osiągnąć sukces?

 • Pracownicy przedszkola powinni współpracować ze sobą podczas wszystkich działań na rzecz  placówki
 • Ściśle współdziałać z rodzicami, włączać ich w życie przedszkola
 • Poznać dziecko, jego środowisko rodzinne, orientować się w jego potrzebach, możliwościach, oczekiwaniach
 • Umiejętnie obserwować i dokumentować rozwój  dziecka, podejmować właściwe działania, udzielać pomocy, wsparcia
 • Prowadzić monitorowanie wybranych obszarów pracy przedszkola
 • Dążyć do ciągłych zmian, do doskonalenia naszej pracy

Misja

1. Kto jest naszym klientem?

 • Dziecko, które ma prawo uczyć się w swoim tempie, ma prawo do indywidualnego wspierania jego wysiłku

2. Czego ono potrzebuje?

 • Pomocy, bliskości, miłości i bezwarunkowej akceptacji wyrażania swoich doznań i przeżyć

3. Co chcemy mu zaoferować?

 • Aktywne uczenie się wieloma zmysłami, metody oparte na twórczym działaniu, zabawę przez działanie, odkrywanie spontaniczne  i kierowane, stopniowe dochodzenie do własnej wiedzy

4. Dla kogo istniejemy ?

 • Dla dzieci, którym zapewniamy opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • Dla rodziców, pełnienie funkcji doradczej i wspierającą zachowania wychowawcze w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka   i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej

5. Po co jesteśmy?

 • Stwarzamy warunki do zdobywania przez dzieci szeregu umiejętności, które sprzyjają kształtowaniu bardziej złożonych umiejętności  i postaw
 • Stwarzamy warunki do nabywania kompetencji w zakresie uczenia się, myślenia, poszukiwania, doskonalenia się w komunikowaniu, współpracy i działaniu

6. Co chcemy zrobić ?

 • Rozwijać aktywność twórcza dziecka, wieloetapowo go aktywować na zajęciach zintegrowanych

7. Do czego zmierzamy?

 • Chcemy pokazać dzieciom scalony obraz świata, który może być badany z wykorzystaniem metod specyficznych dla danej edukacji
 • Chcemy wychować dziecko twórcze, zdolne do spontanicznej ekspresji, własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych, gotowe do poszukiwania nowych rozwiązań.

O NASZEJ PLACÓWCE

Budynek Przedszkola położony jest w przyjaznym i spokojnym otoczeniu. Obiekt przeznaczony jest dla 125 dzieci, które podzielone są na 5 oddziałów.

Sale są obszerne, nasłonecznione, z atrakcyjnymi zabawkami i bardzo dobrze wyposażonymi kącikami tematycznymi. Obok każdej z nich znajduje się łazienka oraz mniejsze pomieszczenie służące do przechowywania pomocy dydaktycznych oraz innych materiałów   i sprzętów wykorzystywanych podczas codziennej pracy z dziećmi.

Pozostałe pomieszczenia, z których korzystają dzieci są estetyczne i funkcjonalne (szatnia, przestronny korytarz). Zaplecze kuchenne spełnia wymogi SANEPID-u i zapewnia smaczne, urozmaicone i pożywne posiłki.

Sale przedszkolne oraz wyposażenie placówki, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów. Przy wyborze zabawek, materiałów edukacyjnych i tworzeniu kącików zainteresowań kierujemy się głównie tym, by zachęcały one dzieci do kreatywnej  i swobodnej zabawy oraz spontanicznie podejmowanej działalności w kierunku uczenia się (eksperymentowanie, obserwacja, praktyczne działanie).

Przedszkole posiada dwupoziomowy ogród. Znajdują się tam urządzenia rekreacyjne (huśtawki, zjeżdżalnie). Przedszkolny plac zabaw jest tak zagospodarowany, aby dzieci mogły na nim przebywać o każdej porze roku. Zadrzewienie dające cień oraz rozległy trawnik pełniący funkcję boiska dostarczają wspaniałych warunków do zabaw dowolnych oraz zorganizowanych w czasie dni ciepłych i słonecznych. W czasie zimy jest bezpiecznym miejscem do zabaw na śniegu. Drzewa, krzewy i inne rośliny hodowane w ogrodzie dają dziecku możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą i obserwowania jej cały rok.

Nasze przedszkole oferuje nie tylko bardzo dobre warunki lokalno – bytowe, ale przede wszystkim:

– szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek,

– prezentowanie umiejętności i talentów dzieci – poprzez udział w konkursach, przeglądach,   i akcjach na skalę lokalną, regionalną i ogólnopolską,

– wysoki poziom pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej,

– autorskie programy zajęć, różnorodne metody pracy,

– serdeczną atmosferę i przyjazny klimat panujący w przedszkolu,

– wysokie kwalifikacje i ciągłe doskonalenie nauczycieli,

– szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym,

– zaangażowanie rodziców w sprawy przedszkola.

CELE I ZADANIA GŁÓWNE

– Tworzenie miejsca bezpiecznego, przyjaznego dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartego na ich potrzeby,

– Ukierunkowanie pracy przedszkola na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości,

– Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i przygotowanie do podjęcia nauki w szkole,

– Współpraca z rodzicami na zasadzie partnerstwa,

– Uwzględnianie  w swoich działaniach potrzeb środowiska lokalnego,

– Stosowanie aktywnych metod pracy,  nowatorskich rozwiązań gwarantujących wysoką jakość pracy przedszkola,

– Wzbogacanie bazy i wyposażenia placówki, troska o estetykę pomieszczeń i otoczenia budynku

CELE I ZADANIA SZCZEGÓŁOWE

– Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla ich prawidłowego rozwoju,

– Organizowanie procesu kształcenia zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka, w tym przygotowanie dziecka do podęcia nauki w szkole,

– Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi,

– Tworzenie warunków do rozwoju aktywności dziecka na różnych płaszczyznach,

– Pielęgnowanie dziecięcej ciekawości poprzez stwarzanie dzieciom okazji do rozmaitych doświadczeń, organizację ciekawych uroczystości      na terenie przedszkola, wyjść i wycieczek kulturalnych i krajoznawczych,

– Opieranie procesu wychowawczego na podstawowych wartościach, takich, jak: dobro, piękno, prawda, miłość, współpraca, przyjaźń, szacunek, zdrowie, natura, ojczyzna,

– Wspieranie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami,

– Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

– Wzbogacanie ofert zajęć dodatkowych,

– Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli,

– Stworzenie sprawnego i skutecznego systemu zarządzania placówką,

– Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki,

– Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku – współpraca ze środowiskiem lokalnym.

ZADANIA I ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

– Podmiotowe traktowanie dziecka i dbanie o jego wielostronny rozwój,

– Umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstrukcja ciekawych i bogatych ofert zabaw i zadań, dobre przygotowanie merytoryczne oraz metodyczne.

Podstawowym zadaniem nauczycieli jest tworzenie każdemu dziecku możliwie najlepszych warunków do osiągnięcia sukcesów rozwojowych.

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest:

– ciekawe świata,

– ufne w stosunku do nauczycieli,

– radosne,

– aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

– twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju,

– uczciwe i prawdomówne,

– odpowiedzialne i obowiązkowe,

– kulturalne i tolerancyjne,

– świadome zagrożeń.

SYLWETKA ABSOLWENTA NASZEJ PLACÓWKI

Nasz Absolwent:

 • Jest otwarty, twórczy, komunikatywny, przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych
 • Potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce
 • Jest przygotowany do odbioru sztuki oraz jej tworzenia
 • Zna siebie i swoje możliwości, akceptuje odrębność innych
 • Dąży do osiągnięcia sukcesu i radzi sobie z porażkami
 • Jest aktywny, poszukuje rozwiązań problemów
 • Jest samodzielny
 • Zna i respektuje normy społeczne
 • Współdziała w zespole
 • Jest otwarty na potrzeby innych ludzi
 • Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych
 • Prawidłowo reaguje w sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu
 • Podejmuje działania przyjazne przyrodzie
 • Zna i kultywuje tradycje rodzinne i regionalne
 • Ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem.

 

PRAWA DZIECKA

     Dziecko ma prawo do :

1.) akceptacji jakim jest

2) szacunku i poszanowania godności osobistej

3) życzliwego i podmiotowego traktowania

4) do radości i zabawy oraz wyboru towarzyszy zabawy

5) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju

6) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje

7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych

8) swobodnego wyrażania myśli, opinii, sądów

9) badania, eksperymentowania błędów i poszukiwań

10) doświadczania konsekwencji własnego zachowania

11) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia

12) snu i wypoczynku

13) nauki i regulowania własnych potrzeb

14) zdrowego jedzenia

15) do obrony przed krzywdą ze strony rówieśników, jak też dorosłych

16) posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwróci

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

W celu pełniejszego rozwoju naszych dzieci, rozwijania ich zainteresowań i umiejętności proponujemy: zajęcia dodatkowe bezpłatne odbywające się poza podstawą programową   w formie kółek zainteresowań dla dzieci. Są to zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne  i ekologiczne. Nauczyciele starają się, by dzieci mogły rozwijać swoje zdolności i zainteresowania cyklicznie w ciągu kilku lat pobytu   w przedszkolu .

ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych dzieci. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

– Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,

– Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznawanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokajania, poprzez:

• obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),

• zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

• zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,

• zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym,

• porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

• działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana przez nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, tworzących zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, może być udzielana na wniosek :

– rodziców

– nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

– specjalisty,

– poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami wspomagającymi wymaga zgody rodziców

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Rodzice w naszym przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje   z rodzicami wychowanków.

Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:

– dążenie do jedności oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych przedszkola   i środowiska rodzinnego,

– nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

– wspieranie rodziców w procesie wychowania dziecka oraz w celu osiągnięcia przez niego gotowości do podjęcia nauki   w szkole,

– przekazywanie porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

– włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

– zaangażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola,

– współdecydowanie przy opracowywaniu koncepcji pracy placówki, wyborze oferty zajęć dodatkowych oraz organizacji ważnych wydarzeń   przedszkolnych,

– podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców,

– promowanie placówki w środowiska lokalnym.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

– zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,

– zebrania grupowe,

– zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

– konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

– organizacje spotkań ze specjalistami: logopedą, pedagogiem, psychologiem,

– organizacja warsztatów z udziałem rodziców,

– prowadzenie kącika dla rodziców (eksponowanie prac dzieci, zdjęć z życia przedszkola, zagadnienia dydaktyczno – wychowawcze itp.),

– prowadzenie strony internetowej szczególnie z myślą o rodzicach,

– organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,

– organizowanie uroczystości, inscenizacje z udziałem rodziców,

– włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,

– organizowanie rodzinnych wycieczek ,festynów, itp.,

– włączanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM OBEJMUJE:

– współpracę z placówkami oświatowymi ,

– współpracę z instytucjami, organizacjami, itp.

Celem współpracy jest :

– Propagowanie idei wychowania przedszkolnego w środowisku,

– rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

– kształtowanie właściwych postaw społecznych,

– kształtowania nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

– urozmaicenie i uatrakcyjnienie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

– zaangażowanie się w życie społeczne środowiska lokalnego,

– włączanie się w przedsięwzięcia organizowane na terenie miasta i gminy (konkursy, przeglądy, festyny środowiskowe, festiwale piosenki, imprezy sportowe),

– udział i organizowanie akcji charytatywnych,

– udział w różnorodnych inicjatywach na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby    i możliwości.

PROMOCJA PLACÓWKI

Działania promocyjne obejmują:

– prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

– dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

– organizowanie uroczystości i imprez przedszkolnych (spotkania integracyjne, dni adaptacyjne, pikniki, itp.)

– organizację i udział w różnorakich akcjach, przedsięwzięciach, programach,

– organizowanie różnorodnych konkursów wewnątrzprzedszkolnych i o zasięgu gminnym ,

– udział w konkursach , przeglądach gminnych, wojewódzkich, ogólnopolskich,

– wzbogacenie oferty zajęć dodatkowych,

– realizację programów i projektów edukacyjnych opracowanych przez nauczycieli,

– prowadzenie strony internetowej placówki,

– prowadzenie kroniki przedszkolnej,

– informacje w prasie lokalnej i mediach dotyczących istotnych wydarzeń z przedszkola,

– dbałość o bazę przedszkola  , estetykę  budynku i otoczenia

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole ma własne tradycje , co podkreśla jego odrębność i specyfikę. Placówka ma stały kalendarz imprez i wydarzeń :

Poznajmy się spotkania grupowe z rodzicami

– Dzień Edukacji Narodowej – pasowanie na przedszkolaka

– Jan Paweł II – pamiętamy o Ojcu Św.

– Konkurs plastyczno-muzyczny

– Spotkanie z Mikołajem

– Tradycyjne obchody Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocnych  – wspólne spożywanie potraw świątecznych

– Dzień Babci i Dziadka

– Karnawał

– Konkurs Kolęd

– Powitanie wiosny (zielony dzień)

– Dzień Ziemi

– Obchody Świąt Państwowych  – Dzień Niepodległości, Święto Flagi

– Dzień Patrona

– Dzień Matki i Ojca

– Rodzinny Piknik w plenerze

– Dzień Dziecka

– Zakończenie roku szkolnego – pożegnanie dzieci opuszczających nasze przedszkole.

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji   i poszanowania ich praw przez:

– systematyczne rozpoznawanie ich potrzeb oraz poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, ciągłe doskonalenie jakości pracy naszej placówki.

Realizujemy w pełni podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy własne, program wychowawczy oraz bierzemy udział w ciekawych projektach, przedsięwzięciach i akcjach. Modyfikujemy treści programowe dostosowując je do indywidualnych potrzeb   i możliwości poszczególnych dzieci (indywidualizacja nauczania).

Kierunki działania (zadania, priorytety) na kolejne lata są zawarte w Rocznych Planach Pracy .Wynikają one z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, sugestii nauczycieli, aktualnych potrzeb dzieci, oczekiwań rodziców i potrzeb środowiska. W wyniku analizowania potrzeb Koncepcja może być modyfikowana.

Kilka słów o adaptacji…
Adaptacja to przystosowanie do nowego środowiska, do nowych sytuacji, warunków. Dla małego dziecka takim środowiskiem, otoczeniem społecznym, jest przedszkole, gdzie zdobywa ono pierwsze doświadczenia społeczne. Bardzo ważne jest by te doświadczenia przebiegały w atmosferze wzajemnego zrozumienia i poczucia bezpieczeństwa.

Przyczyny trudności adaptacyjnych dzieci
U dzieci 3-letnich mamy do czynienia z szeregiem czynników utrudniających rozpoczynanie edukacji przedszkolnej tj.:

 • zdenerwowanie rodzica i jego przeżycia związane z oddaniem dziecka do przedszkola;
 • brak zaufania do personelu przedszkolnego, który w obecnych czasach jest doskonale przygotowaną i wykształconą kadrą (zwłaszcza nauczycielki);
 • trudności w nawiązaniu kontaktu z personelem i grupą rówieśników;
 • poznanie otoczenia przedszkolnego i opanowanie nowej przedszkolnej przestrzeni;
 • poznanie funkcji pomieszczeń i sposobów korzystania ze znajdujących się tam urządzeń (zwłaszcza ubikacja, łazienka i szatnia);
 • poznanie organizacji dnia w przedszkolu i związaną z tym orientacją czasową;
 • przyswojenie wymagań dotyczących współżycia w grupie.

Rozpoczęcie przez dziecko edukacji przedszkolnej jest momentem przełomowym w jego rozwoju społecznym. Dla wielu dzieci oznacza on pierwsze kontakty z dużą grupą, co wiąże się ze zmianą dotychczasowego trybu życia. Dziecko uczy się nowej dla siebie roli przedszkolaka, ponieważ instytucjonalny charakter opieki nad dziećmi, wymaga od niego pewnego podporządkowania się panującej tam organizacji. Nowe warunki budzą niepokój, niepewność. Potrzebne są pozytywne doświadczenia i czas, aby zaakceptować nową rzeczywistość i przystosować się do niej. Poza tym silna więź emocjonalna z mamą i innymi domownikami sprawia, że zostaje zachwiane u dziecka poczucie bezpieczeństwa. Przeraża je płacz, hałas, śmiech, głośne rozmowy. Nowe otoczenie to własność społeczna, a przestrzeń jest dużo większa i inna od domowej. Obowiązują w niej nowe zasady, przez co obserwuje się u dzieci poczucie zagubienia, a pojęcie „ moje przedszkole” utożsamiają tylko ze swoją salą. Trudności w adaptacji mogą wiązać się też z brakiem orientacji w zakresie organizacji i rytmu dnia przedszkolnego. Tą wiedzę dziecko posiądzie dopiero w miarę zdobywania własnych, nowych doświadczeń. Wymaga to dużego zaawansowania rodziców i personelu przedszkola oraz wzajemnej korelacji działań.

Wpływ rodziców na adaptację dziecka do grupy przedszkolnej
Jeżeli rodzice w pełni akceptują wybrane przez siebie przedszkole, wychowawców pracujących w grupie, ich metody pracy, tym samym zwiększają szansę swojemu dziecku w procesie adaptacji.
Dziecko szybciej przyzwyczai się do placówki i zniesie niedogodności, gdy będzie go postrzegało jako bezpieczne i atrakcyjne dla siebie i swoich rodziców. Dlatego też współczesny rodzic winien przygotować siebie samego i swoje dziecko do nowej roli społecznej tj. „roli przedszkolaka”.

A oto kilka praktycznych porad dla rodziców: MAMO I TATO!

 • Poznajcie przedszkole, do którego będzie uczęszczało wasze dziecko. Np. przez uczestnictwo w tzw. „ dniach otwartych przedszkola”, wizyty w ogrodzie przedszkolnym i przedszkolu, podczas których zapoznacie dziecko z personelem pracującym w oddziale dzieci 3-letnich oraz ich ofertą wychowawczo-edukacyjną. Spacerujcie w okolicach placówki, zachwalajcie ją, opowiadajcie dziecku o zabawkach i kolegach.
 • Przy przedszkolnych pożegnaniach z „ maluszkiem” bądźcie uśmiechnięci i spokojni, bo z waszej twarzy dziecko szybko potrafi wyczytać niepokój, dobre i złe emocje.
 • Bądźcie gotowi na trudne rozstania w pierwszych dniach, nawet tygodniach, na płacz i odmowę wyjścia z domu. A gdy już znajdziecie się przedszkolu stosujcie krótkie pożegnania-, gdyż przedłużanie tej chwili wzmaga w dziecku negatywne uczucia. Nawet, jeśli „ maluch” płacze, pożegnajcie go z uśmiechem i pozostawicie pod opieką wykwalifikowanej kadry, która posiada wieloletnie doświadczenie i doskonale wie jak zabawić i zająć dziecko by szybko zapomniało o trudnym rozstaniu z ukochanym rodzicem. Dziecko
 • 3-letnie charakteryzuje niestabilność uczuć, płacze a za chwilę jest wesołe i świetnie się bawi (przecież tak samo postępuje będąc z wami w domu).
 • Jeśli mamie rozstanie z dzieckiem sprawia większe trudności, postarajmy się by dziecko do przedszkola odprowadzał tatuś (zwłaszcza na początku). Z doświadczenia wiem, iż rozstania z tatusiami bywają łatwiejsze, wynika to zapewne z większej stanowczości i opanowania emocji
 • W początkowym okresie odbierajcie dziecko wcześniej z przedszkola, ponieważ trzy-latek ma inne poczucie czasu i okres przebywania poza domem wydaje mu się bardzo długi.
 • Pozwólmy dziecku zabrać ze sobą cząstkę domu do przedszkola np. ulubioną zabawkę, książeczkę.
 • Rozmawiajcie z dzieckiem o wydarzeniach przedszkolnych. Wasze zainteresowanie pobudzi zainteresowanie dziecka oraz poczucie, że przedszkole jest czymś ważnym dla was i dla niego. Mówcie dziecku, że czas w przedszkolu będzie spędzało bez rodziców, ale w towarzystwie miłych pań i innych dzieci, z którymi będą się codziennie bawić.
 • Rozwijajcie umiejętności samoobsługowe dziecka, gdyż właśnie bardzo często są one powodem dodatkowego stresu dla dziecka. Pozwól-my dziecku samemu myć ręce, korzystać z toalety a nie nocnika, ubierać się i rozbierać.
 • Wcześniej przyzwyczajajcie dziecko do przebywania w domu i w nowym miejscu pod opieką osób trzecich np. z babcią, dziadkiem, koleżanką.
 • Postaraj się, aby dziecko miało kontakt z rówieśnikami np. na placu zabaw.

Drodzy rodzice, mamy nadzieję, iż podane wskazówki pomogą wam przetrwać ten jakże trudny okres adaptacji dziecka do warunków przedszkolnych. Przedszkole jest ważnym i potrzebnym elementem w rozwoju społecznym waszej pociechy. Jest to profesjonalne środowisko edukacyjno- wychowawczo- opiekuńcze, które zapewnia jak najlepsze warunki do wszechstronnego rozwoju każdemu dziecku. Tu dziecko zdobędzie nowe wiadomości, umiejętności i doświadczenia, którymi będzie się dzieliło z innymi rówieśnikami i domownikami. Z całą pewności już wkrótce, będziecie dumni ze swoich pociech.